Friday, August 07, 2009

مسجد ملی تبریز تخریب شد


میللی حرکت سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸: مسجد ملی تبریز از آثار با ارزش قاجاری در ورودی محله سیرخاب از طرف خیابان دارایی تخریب شد.این مسجد که یکی از بناهای با ارزش و دارای 4 منار کوچک در جبهه ورودی خود می باشد تخریب شده و تنها ستون های سنگی این مسجد که به عنوان پایه های مناره ها کاربرد داشت باقی مانده است تصاویر گرفته شده حاکی از عمدی بودن تخریب این مسجد تاریخی و ساخت مسجدی نو به جای ان می باشد .

این تخریب ها در حالی صورت می گیرد که رقابت سختی میان مسئولین میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در چاپ و نشر کتاب های مختلف صورت می گیرد وبه طوری که هر روز کتاب جدید به نام دکتر عمرانی و تراب محمدی و اسمعیلی سنگری در تبریز چاپ می شود و گویی وظیفه اصلی این آقایان که ثبت و حفظ و نگهداری ثروت های فرهنگی این مرز و بوم است فراموش شده است

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home