Saturday, November 10, 2007

با پیگیریهای اعلمی ادامه تخریب اثر تاریخی درب باغمیشه و بازارچه سماورسازان متوقف شدبا پیگیریهای اعلمی ادامه تخریب اثر تاریخی درب باغمیشه و بازارچه سماورسازان متوقف شددرپی تخریب اثر تاریخی درب و مغازه های باغمیشه (منطقه سماورسازان) و ساخت و ساز غیرقانونی در حریم این آثار که با اعتراض گسترده اهالی این منطقه همراه بود اعلمی در جمع اهالی حضور یافته و پس از استماع اظهارات آنها مراتب را مجدانه پیگیری و پور محمدی وزیر کشور را جهت ادای توضیح به مجلس فرا خواند .

وزیر کشور پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به نماینده تبریز طی نامه ای به شرح ذیل اعلام کرد که از ادامه ساخت و ساز جلوگیری بعمل آمده و پرونده عاملان ساخت و ساز غیر قانونی در مراجع قضائی در حال پیگیری است.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home