Wednesday, November 14, 2007

به بهانه ی بازسازی جداول خیابان ، درختان کهنسال ایلخچی قطع شدندبه بهانه ی بازسازی جداول خیابان ، درختان کهنسال ایلخچی قطع شدند .

اخیرا شهرداری ایلخچی بازسازی جدولهای ضلع جنوبی خیابان اصلی شهر را عهده دار گشته ، اما به علت بی توجهی و عدم نظارت کافی تعداد زیادی از درختان این شهر با قدمت بیش از 20 سال توسط بیل مکانیکی قطع و خسارت هنگفتی به زیبایی شهر وارد شده است . حق شناس ، عضو شورای شهر ضمن اعلام این مطلب گفت : تخریب آسفالت شهر به بهانه ی جدول گذاری فقط یک هفته بعد از آسفالت شدن آن از یک سو و تخریب تعداد زیادی از درختان شهر از سوی دیگر گناهی نابخشودنی است که باید با عوامل آن برخورد کرد . وی ساکن نبودن شهردار در محل خدمت را دلیل اصلی این کوتاهی دانست و افزود : طبق ماده 3 آیین نامه ی اجرایی شهردار هر شهر باید در آن شهر سکونت داشته باشد که با گذشت نزدیک به 6 ماه این امر صورت نگرفته است .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - ایلخيچی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home