Sunday, February 10, 2008

حیات مرد نمکی زنجان در معرض خطر قرار گرفته استحیات مرد نمکی زنجان در معرض خطر قرار گرفته است

میللی شورا- 19 بهمن 86: میراث خبر: بر اساس قرارداد ميان صاحب فعلي معدن نمك چهره‌آباد و سازمان صنايع و معادن استان زنجان، اين معدن تنها تا 18 بهمن امسال بهره‌برداري مي‌شود و سازمان صنايع و معادن قصد دارد به مدت 10 سال ديگر اين قرار داد را تمديد كند.

"ابوالفضل‌ عالي"، سرپرست كاوش‌هاي معدن نمك چهره‌آباد با اعلام اين خبر به CHN گفت: «تنها چند روز به پايان قرارداد بسته شده ميان مالك فعلي معدن و سازمان صنايع و معادن زنجان باقي مانده و در اين مدت مراجعه ما به اين سازمان به منظور جلوگيري از تمديد مجدد قرارداد بي‌فايده بوده است.»

وي افزود:« سازمان صنايع و معادن قصد دارد برداشت نمك صنعتي از معدن نمك چهره‌آباد را ادامه دهد و بر اين اساس اين معدن احتمالا تا 10 سال آينده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.»

تاکنون 5 مرد نمکي در اين معدن يافت شده که ششمين نمکي نيز در زير خاک مدفون است. گمان مي رود که تعداد اين موميايي ها بيش از آن چيزي باشد که تا کنون کشف شده است.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home